Všeobecné obchodní podmínky Preambule

Společnost Reewak s.r.o. se sídlem Potoční 1094 , 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 06367887 zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 55380, bankovní spojení: Raiffeisenbank č.ú.9005050550/5500 , webové stránky: www.reewak.cz (dále jen „prodávající“), vydala tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") s cílem stanovit seriózní podmínky pro uskutečňování prodeje zboží mezi prodávajícím a kupujícím tak, aby kupující byl řádně a plně uspokojen pokud jde o kvalitu a včasnost dodávky zboží a prodávající obdržel včas a v plné výši kupní cenu. Tyto VOP jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


Článek I.

Vznik kupní smlouvy

1.1. Dodávka zboží se uskuteční na základě písemné objednávky kupujícího. Za písemnou objednávku se považuje též objednávka zaslaná faxem nebo e-mailem. Objednávka se považuje za návrh kupní smlouvy.
1.2. Objednávka bude vycházet z nabídky zboží prodávajícího.
1.3. Objednávka, tj. návrh kupní smlouvy, bude obsahovat zejména tyto podstatné údaje: identifikační údaje kupujícího, název a druh zboží, objednávka v hmotnostních (resp. objemových jednotkách), smluvní cenu, dodací paritu/způsob dopravy, dodací lhůtu. Doručením potvrzení objednávky kupujícímu je mezi smluvními stranami uzavřena jednotlivá kupní smlouva.
1.4. Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím vznikne dohodou o celém jejím obsahu, tj. potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím. Jakékoliv navrhované změny oproti předložené objednávce sdělí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu. Smluvní strany využijí k upřesnění obsahu kupní smlouvy vhodné komunikační prostředky, zejména e-mail a fax. Potvrdí-li prodávající menší než objednané množství zboží, vznikne kupní smlouva v rozsahu takto krácené dodávky, ledaže kupující neprodleně sdělí prodávajícímu, že o takto krácené plnění nemá zájem.
1.5. Změny kupní smlouvy je možné činit jen vzájemně odsouhlasenými dodatky, a to písemně nebo formou e-mailové nebo faxové komunikace.

Článek II.

Splnění dodávky zboží

2.1. Dodávka zboží je splněna v souladu s kupní smlouvou, je-li splněna řádně a včas. Za řádné splnění se považuje zejména dodání zboží v množství, jakosti a druhu dle odsouhlasené objednávky kupujícího. Za včasné splnění se považuje dodání zboží v termínu dle odsouhlasené objednávky kupujícího. Při využití sběrné služby prodávající zašle příjemci zásilky zprávu, že zásilku odesílá. Zpráva musí být odeslána takovým způsobem, aby došla příjemci před doručením zásilky.
2.2. Dodávka se považuje za řádně splněnou i v případě, kdy odchylka proti dohodnutému množství nepřesahuje +/- 10 %. Prodávající má však nárok na zaplacení kupní ceny skutečně dodaného zboží.
2.3. Prodávající přiloží ke každé dodávce doklady, které umožní příjemci zboží prověřit plnění u zboží i obalů (dodací listy nebo doklady je nahrazující s uvedením druhu, hmotnosti, množství a kupní ceny
zboží, dále pak číslo kupní smlouvy, na kterou je dodávka plněna apod.) V případě sběrné služby musí být na původním dokladu uvedeno datum předání zásilky prvnímu přepravci.
2.4. Prodávající je oprávněn dodat zboží kdykoli během lhůty, která je ve smlouvě pro dodání zboží dohodnuta. Prodávající splní dodávku v dohodnuté lhůtě, tj. včas, odevzdá-li zboží v poslední den lhůty dopravci k přepravě do místa určení. V případě, že prodávající nebude schopen zajistit dohodnutý termín dodávky zboží, sdělí to bez zbytečného odkladu kupujícímu. Smluvní strany neprodleně dohodnou další postup tak, aby zájmy kupujícího byly ohroženy co nejméně.


Článek III.

Odpovědnost za vady

3.1. Prodávající odpovídá za to, že dodávané zboží má ke dni dodávky vlastnosti a jakost, které si kupující objednal. Vady dodaného zboží uplatňuje kupující u prodávajícího písemně, a to reklamačním listem, v kterém kupující uvede charakteristiku vad, resp. jak se vady projevují a uvede návrh na způsob vyřízení reklamace podle přísl. ustanovení občanského zákoníku.
3.2. Kupující je povinen při převzetí předmět koupě prohlédnout, aby zjistil, zda nevykazuje zřejmé vady. Vady zřejmé (např. dodání jiného zboží nebo jiného množství zboží, dodání očividně poškozeného zboží) je přitom kupující povinen reklamovat ihned, a to tak, že je kupující povinen o tom se zástupcem prodávajícího či dopravce (podle povahy dopravy) sepsat na místě zápis.
3.3. Prodávající je povinen vyjádřit se a rozhodnout o každé reklamaci do 30 dnů od jejího doručení. Ve vyjádření k reklamaci prodávající mimo jiné uvede, zda vůči kupujícímu uplatňuje případný nárok na vrácení dodaného zboží.
3.4. Oprávněné reklamované vady menšího rozsahu vyřídí prodávající přímo na základě reklamačního listu prokazatelně doloženého.
3.5. V případě zjevných vad zjištěných při přejímce zboží je důkazním prostředkem reklamační list potvrzený zástupcem kupujícího a prodávajícího a to při dopravě vlastními dopravními prostředky prodávajícího.
3.6. Při použití přepravy se u zjevných vad zboží zjištěných při přejímce uznává jako důkazní prostředek reklamační list potvrzený zástupcem kupujícího či dopravce. U vad jakosti zboží musí být reklamační list doložen posudkem laboratoře oprávněné poskytovat posudky předmětného zboží. Zjevné vady spočívající v nesrovnalosti množství, zřejmé porušenosti nebo neúplnosti dodávky (množstevní vady) reklamuje kupující u dopravce.
3.7. Tento článek III. se neužije v případě spotřebitelských sporů.

Článek IV.

Kvalita zboži

4.1. Objednávka, tj. návrh kupní smlouvy, předpokládá vždy dodávky zboží odpovídající obvyklé, standardní kvalitě pro ten který druh dodávaného zboží.

Článek V.

Kupní cena zboží.

5.1. Kupní cena je určena dohodou mezi kupujícím a prodávajícím, a to zpravidla odsouhlasením cenové nabídky prodávajícího kupujícím.
5.2. V případě vlivu, který objektivně leží mimo prodávajícího a bylo by nespravedlivé žádat, aby prodávající setrval na původně dohodnuté ceně, se strany zavazují dohodnout novou kupní cenu zvýšenou přiměřeně významu vnějšího vlivu.
5.3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny za toto zboží.

Článek VI.

Platební podmínky, fakturace

6.1. Zaplacení kupní ceny zboží se uskuteční v souladu s dohodou mezi prodávajícím a kupujícím, , jinak je kupující povinen kupní cenu popř. další platby v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou uhradit na účet prodávajícího vedený u č.u. 9005050550/5500 , a to na základě faktur vystavených prodávajícím se splatností minimálně 3 dnů ode dne vystavení.
6.2. Poruší-li kupující povinnost zaplatit prodávajícímu kupní cenu za zboží řádně nebo včas, je povinen platit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý i započatý den svého prodlení. Touto sjednanou smluvní pokutou není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody a to v plném rozsahu.

Článek VII.

Hospodaření a obaly

7.1. Zboží bude baleno tak, aby bylo co nejvíce chráněno před poškozením a zničením. Prodávající neodpovídá za poškození zboží nemající původ v jeho činnosti (např. autohavárie apod.).

Článek VIII.

Rozhodování sporů

8.1. Strany se ve smyslu § 89a zákona č. 89/1963 Sb. občanský soudní řád, v platném a účinném znění, dohodly na změně místní příslušnosti, a to tak, že pro rozhodování všech případných majetkových sporů, vzniklých mezi nimi z právních vztahů, na které se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky, včetně sporů o platnost, výklad, realizaci či zánik smluv, bude výlučně místně příslušným Okresní soud ve Frýdku-Místku.
8.2. Tato doložka o dohodnuté místní příslušnosti soudu se neužije v případě spotřebitelských sporů.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

9.1. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
9.2. Prodávající si vyhrazuje právo VOP měnit. Změněné VOP vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.fajners.cz stejně jako ve svých provozovnách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.
9.2. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neupravené v kupní smlouvě a v těchto VOP se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném a účinném znění.
9.3. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. dubna 2018. Ve Frýdku-Místku dne 1.4.2018


Vydal: jednatel společnosti